Tembung Saroja Ing Boso Jowo

Tembung Saroja Ing Boso Jowo :

A
Adas pulawaras
Adi luhung
Akal budi
Amis bacin
Amrik minging
Andhap asor
Angkat junjung
Angkara murka
Arum wangi
Asih tresna
Atut runtut
Ayem tentrem
B
Bapak bundhas
Bagas waras
Bakul sambewara
Bapa biyung
Bau suku
Baya pakewuh
Bayu bajra
Bibit kawit
Blaka suta
Bobot timbang
Bodho bentro
Bot repot
Brambang bawang
Brengga rowa
Budi pakarti
Bujana andrawina
Buka sakawit
C
Campur adhuk
Candhak cekel
Ciri wanci
Colong jupuk
Cukeng adreng
Cundhuk menthol
D
Dana driyah
Darma bekti
Dhawuh timbalan
Dhodhok saleh
Dlemok cung
Dlingo bengle
Duga prayoga
Duka cipta
E
Edi peni
Endah peni
Entek enting
Esuk sore
Ewuh aya
Ewuh pakewuh
G
Gada  gitik
Gagah prakosa
Galap gangsul
Gendeng ceweng
Gendhak sikara
Gepok senggol
Giris miris
Glogok sok
Gulung koming
Gendhes luwes
Ganggu damel
Gemah ripah
Gendhon rukon
Geter pater
Gethok tular
Gilir gumanti
Girang gumuyu
Gula kopi
Guna sarana
Guyup rukun
Godha rencana
I
Icik iwir
Iguh pratikel
Imbal pangandika
J
Jalma manungsa
Japa mantra
Jebat kasturi
Jejel riyel
Jiwa raga
Jugul mudha
K
Kadang konang
Kadhang kala
Kajen keringan
Kaku kengkeng
Kapok kawus
Kasep lalu
Kebo danu
Kedhuk rauk
Kengkeng bangkeng
Kepalu kepenthung
Kerta raharja
Kesampir kesandhung
Klasa bantal
Klembak menyan
Klobot mbako
Kokot bisu
Kongas ngambar
Kukuh bakuh
L
Lagak lageyan
Lalu lunges
Lara brangta
Lara lapa
Lara uyang
Lega lila
Legi angleg
Lir pendah
Loh jinawi
M
Malang megung
Minangsraya
Mitra darma
Mobah mosik
Mubeng minger
Mudha dama
Mudha punggung
Mlayu gendering
Mula buka
Mulang muruk
Mukti wibawa
Murub mubyar
N
Nanggung laras
Ngeres linu
Njungkir walik
Nenes kenes
Ngalap nyaur
Ngelu mules
Ngempit ngindhit
Nila widuri
Nistha dama
Nistha papa
Njarah rayah
Nungsang jempalik
Nunjang palang
Nurun sungging
Nyampar nyandhung
P
Pait getir
Pacak baris
Pajang punjung
Pasang rakit
Pasir wukir
Pawing mitra
Perang pupuh
Piring cangkir
Pondhong pikul
Pringga baya
Puji pandonga
Puji pangestu
Pokal gawe
R
Rahayu slamet
Raket rukun
Rame gumuruh
Rebut dhucung
Reka daya
Remak rempu
Rina wengi
Ruda peksa
Ruwet renteng
S
Sabar drana
Sakti mandraguna
Salah kaprah
Salang tunjang
Sambung raket
Sanak kadang
Sanak sadulur
Sandi asma
Sapa aruh
Saru siku
Sato kewan
Sayembara pilih
Sayuk rukun
Seger sumyah
Sembah bekti
Sepi mamring
Sembah sungkem
Setya tuhu
Sidhem premanem
Sih tresna
Sinuba sinukarta
Sok glogok
Solah bawa
Solah tingkah
Sotya retna
Sri narendra
Suba kastawa
Suba sita
Suka rena
Sumbang surung
T
Tahu tempe
Tambal sulam
Tandanng grayang
Tanem tuwuh
Tangga teparo
Tata tentrem
Tata trapsila
Tedheng aling-aling
Teguh rahayu
Teguh santosa
Teguh rahayu
Tingkah laku
Tingkah solah
Tukar padu
Tumbar jinten
Tumpang suh
Tapa brata
Tapak tilas
Tata cara
Tata karma
Tepa palupi
Tepa tuladha
Terang truwaca
Tindak tanduk
Tumpang tindih
Tumpung undhung
Tutur sembur
Tiwa mudha
U
Uluk salam
Umyang gumuruh
Undha usuk
Unggah ungguh
Utang kapipotang
Utang selang
W
Wandu wandawa
Wadya bala
Was sumelang
Wedi asih
Welas asih
Wiring isin
Wor suh
Wulang wuruk
Watak wantu
Hits: 21026