Kerata Basa Ing Boso Jawa: 1 anak karep apa-apa kudu ana lan enak. 2 bapak bap apa-apa pepak 3 batur embat-embating tutur 4 bocah mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah. 5 brekat dideleh mak breg terus diangkat 6 cangkem yen ora dicancang ora mingkem. 7 cangkir kanggo nyancang pikir 8 cengkir kencenge pikir 9 denawa