Candrane Perangan Awak Ing Basa Jawa : 1.   Alise nanggal sepisan 2.   Astane nggendhewa gadhing 3.   Athi-athine ngudhup turi 4.   Bangkekane nawon kemit 5.   Bathuke nyela cendhani 6.   Bokonge manjang ilang 7.   Cahyane sumunar 8.   Drijine mucuk eri 9.   Godhege simbar rumembun 10.  Gulune angelung gadhung