Pangeran iku maha welas lan maha asih, hayuning bawana marga saka kanugrahaning Pangeran. Arti Peribahasa : “Tuhan itu maharahim dan mahakasih, dan kebahagiaan semesta ini adalah anugerah dari Tuhan.“ Hits: 4325