Jenenge Panggonan / Tempat Ing Boso Jowo

Jenenge Panggonan / Tempat Ing Boso Jowo :

Alun-alun Palemahan jembar ing satengahing kutha.
babadan Palemahan sing wis dibabadi.
Bale mangu Papan kanggo ngadili wong nyalahi ukum.
bango Papan kanggo dodolan.
bangsal Omah gedhe kanggo pasamuwan.
beteng Tembok gedhe ing sakubenge kraton lan sapinunggale utowo loji (kompeni) sing diubengi tembok gedhe.
bong Kuburan Cino
bothekan Kothak mawa slorogan kanggo wadhah jamu utowo bumbu sapanunggale.
cakruk Omah pajagan ing pinggir dalan
clunthang Wadhah jangkrik.
endhong Wadha panah (didokok ing geger)
epok Wadhah kinang (kalebu upacara)
esong Growongan ing pinggir kali; omah landak.
gayor Canthelan gong.
Gedhongan Kandhang jaran.
gerdhu Omah pajagan
glodhog Kothak kanggo ngingu tawon.
greja Omah kagem sembahyang wong Kristen.
gowok Growongan ing kayu lan sapanunggalane (susuhe manuk)
grobog Kothak gedhe kanggo sesimpen; lemari panganan.
gubug Omah cilik ing sawah (tegal) kanggo tanduran.
gudhang Omah gedhe kanggo nandho barang-barang; kamar kanggo nyimpen barang-barang.
Gupit mandagragini Gedhong kanggo turu.
hotel Omah gedhe kanggo panginepan
iyan Wadhah ngeler sega.
jodhang Wadhah pesagi kanggo nggawa panganan lan sapanunggalane mawa pikulan
jun Wadhah banyu (kanggo ngangsu).
kabupaten Daleme bupati
Kadhaton, kraton Daleme ratu
kandhang Omahe kewan ingon (kebo, sapi, wedhus, lan sapanunggale)
Kanthongan Sak ing klambi; wadhah barang cilik-cilik.
Kantor bank Kantor ngurusi dhuwit
Kantor pos Kantor ngurusi surat-surat lan sapanunggalane.
klentheng Omah kanggo sembahyang wong Cino.
kombong Kandhang pitik, bebek, lan sapanunggalane.
krangkeng Kandhang kewan galak dipageri wesi.
kranjang Wadhah kang digawe pring nam-naman
kuncung Omah cilik sangarepe pandhapa.
kurungan Piranti kanggo ngurung manuk, pitik, lan sapanunggale.
langgar Omah cilik kanggo sembahyang utawa mulang ngaji.
leng Bolongan ing lemah dadi omahe gangsir, semut lan sapanunggalane.
loji Omah gedhong sing apik.
lumbung Omah kanggo simpen pari
mesjid Omah kanggo sembahyang wong Islam.
Pacrabakan Papan kanggo sang wuku; pamulangan.
padaringan Wadhah simpen beras
padasan Gethong mawa pancuran kanggo wudu.
padhepokan Papan patapan; omah pandhita.
paestren Sawah ing tepining kali.
paga Papan kanggo simpen bekakas pawon.
pagagan Palemahan sing ditanduri pari gaga.
pagajih Palemahan waled (neb-neban lendhut) saka kali.
pagupon Omah dara.
paidon Wadhah idu.
pakebonan Palemahan jembar ditanduri wit-witan
pakunjaran Omah gedhe kanggo ngunjara wong.
pelabuhan Papan kanggo labuh (leren) kapal utowo prau.
palataran Palemahan sangarepe omah.
pamulangan Papan kanggo memulangan (sekolahan).
Panepen Papan kanggo nenepi (semedi, topo, sak panunggalane)
pandhapa Omah ing ngarep kanggo nemoni tamu
pantisari Omah cilik satengahing patamanan
Papon Wadhah enjet (apu)
pasanggrahan Papan panginepan ing sajabaning kutho
pasantren Omah kanggo sinau (maguru) para santri
pasar Papan kanggo dol tinuku barang.
pasetran Papan pambuwangan bangke
pasisir Palemahan pinggir segara.
patamanan Palemahan sing ditanduri kekembang
patapan Papan kanggo wong topo; omah pandhita
patarangan Panggonan ngendhog pithik
pawon Papan (omah) kanggo olah-olah.
payudan Ara-ara kanggo perang.
pinihan Palemahan dienggi ndhedher winih ing sawah.
plangkan Jagragan sanggan tumbak, payungan lan sakpanunggale.
plegukan Papan dienggo sapi ngaso ing eyuban.
ploncon Gawangan kayu mawa bolongan kanggo ndokok teken, tumbak, sak panunggale.
pluwang Luwangan kanggo masangi kewan alasan.
pomahan Pekarangan sing diedegi omah.
pondhok Omah dienggo mondhok ngaji para santri.
pragen Wadhah bumbu sarta uyah.
Pranji Kandhang pitik
ranggon Gubug (kaya panggungan) kanggo paleren ing alas utowo jogo kewan.
rong Leng sing gedhe (omah, ulo, yuyu, iwak, lan sakpanunggale)
Rumah sakit Omah kanggo ngrumat wong lara.
sanggar Omah kanggo muja semedi
segaran Tetirone segara.
sekolahan Papan kanggo sinau lan memulang.
selon Bumbung wadhah bumbu (trasi, Lombok, lan sakpanunggale)
senthong Guthekan ing sajroning omah kanggo papan turu.
stasiun Papan endheg-endhegan sepur.
setren Sawah ing pinggiring kali.
slepen Wadhah rokok (sing digawe mendhong)
sudhung Gegrumbulan omah celeng.
susuh Omah manuk (tikus, bajing lan sakpanunggale)
tabong Luwengan kanggo ngobong gendheng.
tala Omah tawon
talun Pagagan ing pagunungan
tambak Blumbang ing pasisir dienggo ngingu bandeng
tangsi Omahe (pamondhokane) saradhadhu.
tegalan Palemahan sing ditanduri palawija
tulang Kothakan cilik kanggo adu jangkrik
Warung Papan kanggo dodolan (panganan, lan sak panunggale)
wrangka Kayu urunge keris, tumbak sak panunggale.
Hits: 1682