Jeneng Anak Kewan Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah data nama anak hewan dalam bahasa jawa :

anak   ampal                 jenenge = embung
anak   angrang              jenenge = kroto
anak   asu                     jenenge = kirik
anak   ayam (pitik)        jenenge = kuthuk
anak   babi                   jenenge = gembluk
anak   bandeng             jenenge = nener
anak   bantheng            jenenge = wareng
anak   banyak               jenenge = blengur
anak   baya                   jenenge = rete
anak   bebek                 jenenge = meri
anak   bethik                 jenenge = menter
anak   blanak                jenenge = sendha
anak   brati                    jenenge = tongki
anak   budheng              jenenge = kowe
anak   bulus                   jenenge = ketul
anak   cacing                 jenenge = lur
anak   cecak                  jenenge = sawiyah
anak   celeng                 jenenge = genjik
anak   coro                    jenenge = mendhet
anak   dara                    jenenge = piyik
anak   dhorang               jenenge = tamper
anak   emprit                  jenenge = indhil
anak   gagak                  jenenge = engkak
anak   gajah                   jenenge = bledug
anak   gangsir                 jenenge = clondho
anak   garangan              jenenge = rase
anak   garengpung          jenenge = drungkuk
anak   gemak                 jenenge = drigul
anak   glathik                 jenenge = cecrekan
anak   gundhik               jenenge = laron/rayap
anak   iwak                    jenenge = beyong
anak   jangkrik               jenenge = gendholo
anak   jaran                    jenenge = belo
anak   kadhal                 jenenge = tobil
anak   kakap                  jenenge = caplak
anak   kalajengking         jenenge = ketupa
anak   kancil                   jenenge = kenthi
anak   kebo                    jenenge = gudel
anak   kecapung             jenenge = jenthit
anak   kemangga             jenenge = ceriwi
anak   kepik                   jenenge = mreki
anak   kidang                  jenenge = kompreng
anak   kimar                   jenenge = kedah
anak   kinjeng                 jenenge = senggutru
anak   kinjeng dom         jenenge = undur-undur
anak   kintel                   jenenge = kentus
anak   kethek                 jenenge = munyuk/kenyung
anak   kodhok                jenenge = precil
anak   kombang              jenenge = engkuk
anak   konang                 jenenge = endrak
anak   kremi                    jenenge = racek
anak   kucing                   jenenge = cemeng
anak   kul/keyong            jenenge = krikik
anak   kupu                     jenenge = uler
anak   kura                      jenenge = laos
anak   kuthuk                  jenenge = kotesan
anak   kwangwung          jenenge = gendhot
anak   laler                      jenenge = set/singgat
anak   lamuk                   jenenge = jenthik
anak   lawa                     jenenge = kampret
anak   lele                       jenenge = jabrisan
anak   lemut                    jenenge = uget-uget
anak   lintah                    jenenge = pacet
anak   lisang                    jenenge = beles
anak   lodan                    jenenge = jengkelong
anak   lutung                   jenenge = kenyung
anak   luwak                   jenenge = kuwuk
anak   luwing                  jenenge = gonggo
anak   macan                  jenenge = gogor
anak   manuk                  jenenge = piyik
anak   menjangan            jenenge = kompreng
anak   menthok               jenenge = minthi
anak   merak                   jenenge = uncung
anak   nyamblik               jenenge = slira
anak   pe                         jenenge = genyong
anak   pleting                   jenenge = jaringan
anak   sapi                       jenenge = pedhet
anak   sembilang              jenenge = lenger
anak   singa                     jenenge = dibal
anak   tambra                  jenenge = bokol
anak   tawon                   jenenge = gana
anak   tekek                    jenenge = celolo
anak   tikus                      jenenge = cindhil
anak   tongkol                 jenenge = cengkik
anak   tumo                     jenenge = kor
anak   ula                        jenenge = kisi/ucet
anak   urang                    jenenge = grago
anak   wader                   jenenge = sriwat
anak   wagal                    jenenge = jendhil
anak   walang                  jenenge = dhogol
anak   warak                   jenenge = plenging
anak   wedhus            jenenge = cempe
anak   welut                    jenenge = udhet
anak   yuyu                     jenenge = beyes

Hits: 12952


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Add a Comment

Your email address will not be published.