Category: Bahasa Jawa

Kerata Basa Ing Boso Jawa

Kerata Basa Ing Boso Jawa: 1 anak karep apa-apa kudu ana lan enak. 2 bapak bap apa-apa pepak 3 batur embat-embating tutur 4 bocah mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah. 5 brekat dideleh mak breg terus diangkat 6 cangkem yen ora dicancang ora mingkem. 7 cangkir kanggo nyancang pikir 8 cengkir kencenge pikir 9 denawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa : Tembung camboran ono loro cacahe yaiku Camboran Wutuh lan Camboran Tugel ( Wancah) Camboran Wutuh a. Bakul kacang,Pamong desa, jaga baya, Meja tulis, Lemari kaca, Buku gambar, Pager kayu, lsp b. Anjani putra, Pancasila, Barata yuda, Dwiwarna, Wijaya kusuma, Parameswari, Pancawala, lsp c. Lanang wadon, Bapa biyung, Abot entheng,

Tembung Boso Kawi Ing Boso Jowo

Tembung Boso Kawi Ing Boso Jowo : A agni = geni agra = pucuk ajar = pandhita aji = ratu, raja akasa = awang awang aldaka = gunung amba = aku, ingsun ambeg = sipat ancala = gunung andaka = bantheng angga = awak anggung = tansah angkara = loba apsara = dewa asura =

Tembung Dasanama Ing Boso Jowo

Tembung Dasanama Ing Boso Jowo : Tembung dasanama Tembung Jowo abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung alas Jenggala, wana, wanadri arep Apti, arsa, ayun asu Sona, srenggala ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya awak

Tembung Entar Ing Boso Jowo

Tembung Entar Ing Boso Jowo : Perumpamaan Artine A Abang kupinge Nesu Abang-abang lambe Mung kanggo lelamisan, ora temenan Adol bagus (ayu) Ngatonake baguse (ayune) Adol gawe Ngatonake pagaweane Adol kringet Nyambut gawe Adol kawanen Nduduhake kawanene Adol prungon Golek-golek kabar Adol sendhe Adol barang menyang gadhen Adol senguk (umuk) Akeh omonge kang ora nyata

Tembung Garba Ing Boso Jowo

Tembung Garba yaiku tembung loro utawo luwih sing digandheng / digabung dadi siji. Aglis age + gelis aneng ana + Ing Araneki Arane + Iki Dadyewuh dadya + ewuh Dhemenyar dhemen + Anyar Dupyarsa dupi + Arsa Jalwestri jalu + estri Jiwangga jiwa + angga Kadya kadi + kaya Kajuwareng kajuwara + Ing Kalokeng kaloka

Tembung Saroja Ing Boso Jowo

Tembung Saroja Ing Boso Jowo : A Adas pulawaras Adi luhung Akal budi Amis bacin Amrik minging Andhap asor Angkat junjung Angkara murka Arum wangi Asih tresna Atut runtut Ayem tentrem B Bapak bundhas Bagas waras Bakul sambewara Bapa biyung Bau suku Baya pakewuh Bayu bajra Bibit kawit Blaka suta Bobot timbang Bodho bentro Bot

Tembung Kosok Balen Ing Boso Jowo

Tembung Kosok Balen Ing Boso Jowo A Andhap >< Inggil Andhap asor >< Deksura Adhem >< Panas Adil >< Sawenang-wenang Adoh >< Cedhak Ageng >< Alit Agung >< Asat Akas >< Lemes Akeh >< Sathithik Ala >< Becik Ambang >< Kelem Amber >< Asat Amem >< Grapyak Angok >< Rob Arang >< Kereb asat ><