Candrane Perangan Awak Ing Basa Jawa

Candrane Perangan Awak Ing Basa Jawa :

1.   Alise nanggal sepisan
2.   Astane nggendhewa gadhing
3.   Athi-athine ngudhup turi
4.   Bangkekane nawon kemit
5.   Bathuke nyela cendhani
6.   Bokonge manjang ilang
7.   Cahyane sumunar
8.   Drijine mucuk eri
9.   Godhege simbar rumembun
10.  Gulune angelung gadhung
11.  Gulune ngolan-olan
12.  Idepe tumenga tawang
13.  Irunge ngudhup mlathi
14.  Irunge kencana pinatar
15.  Janggute Nyangkal Putung
16.  Kempole ngembang pudhak
17.  Kempole nyuthang walang
18.  Lakune kaya macan luwe
19.  Lambene nggula sathemlik
20.  Lambene nyigar jambe
21.  Lambene manggis karengat
22.  Lembehane mblarak sempal
23.  Lengene nggendewa pinenthang
24.  Mripate blalak-blalak
25.  Mripate liyep lindri
26.  Pakulitane ngulit langsep
27.  Pamulune bengle kairis
28.  Pamulune prada binabar
29.  Pawakanae sedhet singset
30.  Pipine nduren sajuring
31.  Polatane ruruh jatmiko
32.  Praene ndamar kanginan
33.  Pundhake nraju mas
34.  Rambute ngandhan-andhan
35.  Rambute ngembang bakung
36.  Sinome micis wutah
37.  Sinome mbibis mabur
38.  Susune nyengkir gadhing
39.  Swarane Ngombak banyu
40.  Ulate damar kanginan
41. Untune mijil timun
42.  wentise mukang gangsir

Hits: 7369