Arane Watak Ing Boso Jowo

Arane Watak Ing Boso Jowo :

1 Adigang ngandel-endelake kakuwatanne
2 Adigung ngandelendelake kaluhurane
3 Adiguna ngendel-endelake kapinterane
4 Ambekdarma seneng tetulung, welasan
5 Ambekpati ora wedi pati
6 Ambeksiya seneng nganiaya
7 Ambeksura kendel banget
8 Ambekwani kendel banget
9  Alim pinter tur anteng
10 Anteng meneng ora akeh gunem
11 Andhap asor ora gumedhe, ora umuk
12 Bandel ora cingeng, ora gembeng
13 Beres ora duwe niyat ala utawa goroh
14 Bencirih gampang kena ing lelara
15 Berbudi seneng weweh, loma
16 Blater pinter sesrawungan
17 Mblubud nekat ora duwe isin
18 Brangasan gampang nepsu
19 Mbrekunung nggugu karepe dhewe
20 Cendhala ala kelakuanne
21 Centhil emoh weweh/ medhit
22 Climut dhemen nyenyolong
23 Clingus isinan, ora kendel sesrawungan
24 Cluthak seneng mangan apa-apa
25 Cubluk bodho
26 Cugetan mutungan, ora sabar
27 Culika dhemen ngapusi
28 Ndableg ora ngrewes ing pitutur
29 Dahwen seneng nacad
30 Daksiya seneng mara tangan
31 Delap seneng nganiaya
32 Ndhendheng Angel dituturi
33 Drengki meri marang kabegjane liyan
34 Ndhugal kurang ajar
35 Gathekan Gampang ngerti, lantip
36 Gembeng Gampang nangisan
37 Geleman Manutan, gampang gelem
38 Gemi Pinter ngirit, nganggone
39 Getapan Gampang kagel
40 nggragas Seneng memangan sing kurang patut
41 Jail Seneng gawe piala / usil
42 Jirih Ora kendel / weden
43 Julig Pinter nindakake bab ala
44 Kemproh Ora resikan
45 kendel Duwe kewanen
46 Kesed Ora oyan gawe
47 Kethul Ora gampang ngerti
48 Loma Seneng weweh
49 Lonjo Guneme sak wiyah-wiyah
50 Lugu Kaya apa anane
51 Melikan Gampang tuwuh rasa kepingin nduweni
52 Mentahn Ora duwe rasa welas
53 Meren Gampang meri
54 Mopo Ora gelem nglakoni
55 Murka Kumudu-kudu tanpa akeh dhewe
56 Muthakil Sugih akal kanggounthunge dhewe
57 Ngebreh Mbuwang dhuwit, boros
58 Panasten Seneng manasi liyane marga meri
59 Parawadulan Seneng wadul
60 Prasaja Beres
61 Sabar Ora gampang nesu, sareh anggone
62 Saen Ora isinan
63 Satiti Sarwa ngati-ati
64 Slingkuh Ora beres
65 Srakah Kumudu-kudu oleh akeh dhewe
66 Srei Kumudu-kudu njaluk menang
67 Sumanak Rumaket ing pamitran
68 Semelangan Gampang sumelang
69 Sumungah Seneng umuk
70 Taberi Sregep serta tlaten
71 Takad Kuwat nahan lara
72 Tambeng Manut karepe dhewe
73 Tegelan Ora duwe rasa rikuh, mentalan
74 Temen Or dhemen goroh
75 Tumbak Seneng wadul cucukan
76 Ugal-ugalan Kurangajar
77 Ugungan Dituruti sapanjalukane
78 Umpakan Seneng dialem
79 Wangkal Ora nurutan
80 Wasis pinter
81 Wekel sregep serta tumemen
Hits: 1594